Home  |  Sitemap

Kirchgemeindeverband Nollen-Thur

Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur - Präsident

Paul Rutishauser (Präsident Kirchgemeindeverband NollenLauchetalThur)
Rüetschbergstrasse 16
8356 Ettenhausen
Tel. 052 366 26 21 oder 079 331 13 08
paul.rutishauser@pmr.ch

Kirchgemeindeverband Nollen-Lauchetal-Thur - Pfleger

Donata Zuppa (Pflegerin Kirchgemeindeverband NollenLauchetalThur)
Scheidweg 1
9515 Hosenruck
Tel. 071 947 14 19
donata19@bluewin.ch